KaiCell Fibersin sivuilla käytetään evästeitä. Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. 

Lue lisää  Hyväksyn

Kiinteät jätteet

Kiinteät jätteet

Kiinteiden jätteiden syntymistä pyritään välttämään hyvällä materiaalitehokkuudella. Puuraaka-aineen ja tuotantoprosessin biomassapohjaiset sivuvirrat, kuten kuori, puru ja jätevedenkäsittelyn lietteet, hyödynnetään energiantuotannossa. Myös prosessista poistettavalle jätemateriaalille pyritään löytämään hyötykäyttöä. Merkittävimpiä prosessissa syntyviä jätteitä ovat viherlipeäsakka, biomassan poltosta sekä kaasutuksesta jäävä tuhka ja meesauunin sähkösuotimilta kerättävä kalkkipöly. Tehdasalueelta on varattu noin 5 hehtaarin suuruinen alue kaatopaikaksi, jonka on arvioitu riittävän noin 50 vuoden ajaksi. Kuten tyypillisesti, metsäteollisuuslaitoksilta muodostuu vain vähän kaatopaikalle sijoitettavia hyödyntämiskelvottomia jätteitä. Loppusijoitukseen tulee lähinnä viherlipeäsakkaa, joka sisältää puusta peräisin olevia epäorgaanisia yhdisteitä.

Tehtaan kaatopaikalle loppusijoitettavan prosessiperäisen jätteen määrä on arviolta 5 500 (VE1 ja VE2) – 6 500 (VE3) tn/a. Jätteistä maanparannusaineen tuotantoon käytetään arviolta noin 11 000–13 000 tn/a ja täytemaana noin 3 200–3 700 tn/a. Tehtaan kunnossapidosta syntyvät vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Prosessiperäisiä vaarallisia jätteitä ei synny lainkaan.

Taulukko. Biojalostamon arvioidut jätemäärät (tonnia kuiva-ainetta vuodessa) sijoituspaikan mukaisesti jaoteltuna.

Taulukko. Biojalostamon arvioidut jätemäärät (tonnia kuiva-ainetta vuodessa) sijoituspaikan mukaisesti jaoteltuna.

Lisäksi KaiCell Fibersin yhteyteen kaavaillaan BioFutureFactory-aluetta, jossa pyritään kiertotalouden periaattein minimoimaan hävikit ohjaamalla perustuotannossa syntyviä sivuvirtoja kolmansien osapuolten (yritykset ja instituutiot) jatkojalostukseen.