KaiCell Fibersin sivuilla käytetään evästeitä. Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. 

Lue lisää  Hyväksyn

Melu ja tärinä

Melu ja tärinä

Biojalostamon merkittävimpiä melunlähteitä ympäristöön ovat puunkäsittelystä tulevat äänet sekä jalostamon puhaltimien tuottama ääni. Lisäksi melua aiheutuu jalostamon toimintaan liittyvästä liikenteestä ja valmiiden tuotteiden kuljetuksista.

Biojalostamon toiminnan aikainen melu aiheuttaa laskennan perusteella 1‑2 dB(A) kasvun nykytilan keskiäänitasoon nykyistä valtatietä tai junarataa lähellä olevien asuin- ja lomarakennuksien luona, Kauempana tiestä, hiljaisemmilla alueilla, muutos nykytilaan nähden on suurempi (muutos suurimmillaan VT22 pohjoispuolella 11 dB). Melun luonne voi olla puutavaran käsittelyn ja kuorimoiden melun johdosta impulssimaista. Tie- ja raideliikenteen kasvun vaikutus havaittavaan meluun on nykytilaan nähden suhteellisen vähäistä.

Melutilanne nykyisin ja melutilanteen muuttuminen

Paltamon Kylänpuron lähialueiden melun nykytila koostuu pääasiassa valtatie 22:n (vt22) ja kantatie 78:n (kt78) tieliikennemelusta sekä alueen läpi kulkevan junaradan raideliikennemelusta. Nykytilan teollisuuden tuottama melu on arvioitu vähäiseksi ja sitä ei ole huomioitu nykytilan melumallinnuksessa.

Tehdyn mallinnuksen mukaan nykytilan tie- ja raideliikenteen aiheuttama melu on varsin merkittävä. Kulkuväylien välittömässä läheisyydessä sijaitsevan asuin- tai lomarakennusten pihamaalla tieliikenteen ympäristömelun arvot ylittävät päivä- ja yöajan ohjearvot 55 dB(A) ja 50 dB(A) useassa kohteessa. Kriittisimpiä alueita ovat korkean nopeusrajoituksen alueet (vt22:n hankealueen itäpuolen osuus) ja lähelle tietä rakennetut asuinalueet kuten Mieslahden kylä ja Paltamon keskusta.

Kuva. Päiväajan (klo 7-22) melumallinnuskartat, nykytila.

Kuva. Päiväajan (klo 7–22) melumallinnuskartat, nykytila.

Kuva. Päiväajan (klo 7–22) melumallinnuskartat. Tuleva tilanne.

Kuva. Päiväajan (klo 7–22) melumallinnuskartat. Tuleva tilanne.

Meluvaikutukset

Rakentamisen aikainen melu rajautuu tehdasalueen ja tienvarsien läheisyyteen. Alueen melu rakennusaikana koostuu lisääntyneestä liikenteestä ja muusta rakentamisen melusta. Toiminnat eivät aiheuta ohjearvojen ylityksiä, mutta muuttavat lähialueiden äänimaisemaa. Rakennusvaiheen meluvaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan kohtalaisiksi.

Biojalostamon toimintaa kuvaavan melumallinnuksen perusteella melutilanne kasvaa 1–2 dB vt22:n läheisyydessä. Melun muutos on suurempaa kauempana pääteistä hiljaisemmilla alueilla, joilla keskiäänitason muutos on korkeimmillaan 11 dB. Biojalostamon toiminnan melu koostuu puukentän ja kuorimoiden äänistä, jotka voivat sisältää myös impulssimaista melua. Kuorimot sijaitsevat suhteellisen kaukana lähimmistä asuin- tai lomarakennuksista, jolloin melun etäisyysvaimennus on merkittävä. Muuten biojalostamon melu on pääasiassa jatkuvaa puhaltimista ja pumpuista johtuvaa melua. Tieliikennemelun kasvu on suurinta vt22:llä itään päin, mutta laskelmien perusteella se ei kasvata merkittävästi nykyisestä lähialueiden melutasoa. Paltamon keskustan ja golfkentän asuntovaunualueen melu on nykytilanteessa peräisin tie- ja raideliikenteestä, ja biojalostamon toiminnan aiheuttamat muutokset melutilanteeseen ovat vähäiset.

Erillään nykytilan melulähteistä tarkasteltuna tehdasalueen toimintojen melu ei aiheuta päivä- eikä yöohjearvojen ylityksiä lähialueen asuin- tai lomarakennusten luona. Tehtaan liikenteen aiheuttama melu ylittää päivä- ja yöajan ohjearvot lähellä kulkureittejä sijaitsevien asuin- ja lomarakennusten luona. Nämä rakennukset sijaitsevat vt22:n läheisyydessä hankealueen itäpuolella, Mieslahden kylällä sekä junaradan läheisyydessä Metelin alueella. Koska kohteet sijaitsevat lähellä kulkureittejä, aiheuttaa jo nykytilan tieliikennemelu ohjearvon ylityksiä ja on suurempi kuin biojalostamon liikenteen tuottama ympäristömelu.

Biojalostamon toiminnan vaikutus Paltamon keskustaan ja golfkentän asuntovaunualueelle sekä lähialueiden herkkien kohteiden melutilanteeseen on vähäinen. Melun kokonaisvaikutus arvioidaan kohtalaiseksi. Hankevaihtoehdot eivät poikkea merkittävästi toisistaan meluvaikutusten osalta.

Tärinävaikutukset

Rakentamisen aikaisen tärinän aiheuttamien vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan vähäinen huomioon ottaen lähimpien asuin- ja lomarakennusten etäisyys hankealueesta. Toiminnan aikana vaikutuksia ei arvioida syntyvän tai ne ovat lähinnä raideliikenteestä johtuvia korkeintaan hetkellisiä ja hyvin vähäisiä vaikutuksia. Hankevaihtoehdot eivät eroa merkittävästi toisistaan tärinävaikutuksen osalta.