KaiCell Fibersin sivuilla käytetään evästeitä. Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. 

Lue lisää  Hyväksyn

Muut vaikutukset

Muut vaikutukset

Hankkeen johdosta maa- ja kallioperä- sekä pohjavesiolosuhteet muuttuvat tehdasalueella paikallisesti (louhinta, massanvaihdot, tasaukset, tiiviit kentät). Tehtaan normaalissa toiminnassa vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen ei synny. Alueen maaperä on pääosin huonosti vettä johtavaa hienoainesmoreenia eikä alueen läheisyydessä ei ole pohjavesialueita tai suojeltuja geologisia kohteita. Sekä rakentamisen että toiminnan aikaisten vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan vähäinen.

Hanke edistää osaltaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Hanke sijaitsee laajennuksena Kainuun voimassa olevassa maakuntakaavassa osoitetulla teollisuus- ja varastoalueella, eikä ratkaisu ole ristiriitainen maakuntakaavan tavoitteiden kanssa. Alueelle on vireillä asemakaavan laadinta. Maankäyttö alueella muuttuu ja toiminta aiheuttaa ympäristöönsä joitakin haitallisia vaikutuksia, joilla voi olla välillisiä vaikutuksia ympäröivien alueiden maankäyttöön lähinnä meluvaikutusten osalta. Hankkeen maankäyttöön ja kaavoitukseen kohdistuvien vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioidaan olevan vähäinen ottaen huomioon hankealueen nykyinen maankäyttö ja vireillä oleva hankealuetta laajemman alueen asemakaavoitus, jonka yhteydessä voidaan tarvittaessa kaavamerkinnöin ja -määräyksin minimoida mahdollisia haitallisia vaikutuksia.

Merkittävimmät maisemavaikutukset syntyvät maisemakuvaan nousevasta, muusta maisemasta poikkeavasta, uudesta elementistä; itse tehtaasta ja erityisesti tehtaan korkeimmasta piipusta. Vaikutuksia syntyy erityisesti Oulujärvelle, Paltamon kirkonkylään ja läheisille vaaroille. Kiehimävaaran vaara-asutus on hankealueen lähin valtakunnallisesti arvokas maisemakokonaisuus. Rakentamisen aikaisia vaikutuksia kulttuuriympäristöön voi syntyä sekä olemassa oleville, että mahdollisille vielä tuntemattomille muinaisjäännöskohteille. Tiedossa olevat ja mahdollisesti vaarantuvat muinaisjäännöskohteet sijaitsevat hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Näitä ovat Junkkarinvaaran tervahauta sekä vuoden 2017 inventoinnissa löydetty, ja keväällä 2018 inventoinnissa varmistettu tervahauta, joka vaarantunee vt 22 muutostöiden johdosta. Kohde on jo osittain tuhoutunut. Biojalostamon rakentamisvaiheen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön jäävät kuitenkin kokonaisuudessaan vähäisiksi. Biojalostamon toimintavaiheessa vaikutukset ovat kohtalaiset.

Kuva. Kuvasovite Oulujärveltä tehtaalle päin. Tehtaan rakenteet näkyvät Oulunjär

Kuva. Kuvasovite Oulujärveltä tehtaalle päin. Tehtaan rakenteet näkyvät Oulunjärven maisemassa, kun siirrytään aivan rantaviivan läheisyydestä pois. Tehtaan puoleisen rantaviivan läheisyydessä puusto suojaa näkyvyydeltä. Oheisessa kuvassa katsotaan Mieslahden Luhtisjäältä kohti tehdasaluetta. (alkuperäinen valokuva: Samppa Homanen maaliskuu 2018)

Hankkeesta syntyy ilmastovaikutuksia aiheuttavia fossiilisia kasvihuonekaasupäästöjä kuljetusten lisäksi tuotannossa tukipolttoaineiden käytöstä ja meesan poltosta. Valtaosa tuotannon hiilidioksidipäästöstä on bioperäistä, jota ei luokitella kasvihuonekaasuksi. Tehtaan vuotuinen tuotannon fossiilinen hiilidioksidipäästö on noin 150–180 kt CO2-ekv, mikä kasvattaisi Suomen kasvihuonekaasupäästöjä noin 0,3 %. Fossiilisten kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksen arvioidaan olevan sekä rakentamis- että tuotantovaiheessa negatiivinen kokonaismerkittävyyden ollessa vähäinen. Päästötarkastelussa on oletettu puun hankinta-alueen säteeksi 80 km. Todennäköisesti KaiCellin tehdas tulee kuitenkin lyhentämään puutavaran kuljetusmatkoja, ja siten pienentää kasvihuonekaasupäästöjä, koska nykyisin Kainuusta hakattavaa puuta kuljetetaan paljon myös Kainuun ulkopuolelle.

Jätteiden ja sivutuotteiden käsittelyn ja loppusijoituksen ympäristövaikutukset arvioidaan vähäisiksi sekä rakennus- että toimintavaiheessa. Prosessissa muodostuvat jätteet ja sivutuotteet ovat luonteeltaan pääosin tavanomaisia jätteitä. Tehdasalueelle rakennettava loppusijoitusalue on pieni mm. toiminnan materiaalitehokkuudesta ja materiaalien kierrätyksestä johtuen, joten loppusijoitusalueen ympäristövaikutukset ovat pitkälti ehkäistävissä suunnitteluvaiheen ratkaisuilla sekä mm. työohjeistuksilla.