KaiCell Fibersin sivuilla käytetään evästeitä. Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. 

Lue lisää  Hyväksyn

Onnettomuustilanteiden vaikutukset

Onnettomuustilanteiden vaikutukset

Rakennusvaiheen onnettomuusriskejä ovat lähinnä liikenneonnettomuudet sekä työmaalla käytettävien polttoaineiden joutumisesta aiheutuva paikallinen maaperän tai pohjaveden pilaantuminen.

Biojalostamon toiminnan merkittävimmät häiriö- ja poikkeustilanteiden mahdollisuudet liittyvät prosessin toimintaan, prosessikemikaalien valmistukseen, kemikaalien varastointiin ja jätevedenpuhdistamon toimintaan. Arvioinnin yhteydessä tunnistettuja merkittävimpiä riskejä ovat:

  • Vuoto klooridioksidin valmistuksessa.
  • Hajukaasupäästö on mahdollinen selluprosessin hajukaasujen käsittely-yksikön häiriössä, biologisen puhdistamon toimintahäiriössä tai optiona olevien puun kuoren kaasutuksen ja kuitulietteen mädättämön toimintahäiriöissä.
  • Prosessikemikaalien hallitsematon pääsy jäteveden puhdistamolle.  
  • Tilapäinen häiritsevä melu, ulkoalueella sijaitsevien laitteiden rikkoontuessa tai varoventtiilien lauetessa.  

Klooridioksidivuoto voi johtaa vakaviin henkilö- tai ympäristövahinkoihin, joten sen ennaltaehkäisyyn ja varautumiseen vuodon sattuessa kiinnitetään laitoksen toiminnassa erityistä huomiota. Prosessin hajukaasuja hallitaan joko polttamalla kaasut soodakattilassa tai johtamalla väkevät kaasut soihtuun, jotta ympäristöön ei päädy viihtyisyyttä vähentäviä hajukaasupäästöjä. Prosessikemikaalipäästö puhdistamolle heikentäisi jäteveden puhdistamon toimintaa, jolloin mikrobikannan toiminta heikentyisi merkittävästi. Tällöin puhdistamaton jätevesi päätyisi Oulujärveen, ja leviäisi siitä edelleen heikentäen vesistön vedenlaatua. Melu tason kohoaminen aiheuttaa viihtyvyyshaittaa ympäristössä. Poikkeukselliset melutilanteet minimoidaan oikea-aikaisilla huoltotoimenpiteillä ja välttämällä kova-äänistä toimintaa iltaisin ja öisin.

Tapahtumien toteutumiset ovat yleisesti ottaen hyvin epätodennäköisiä. Onnettomuuksien ympäristövaikutusten merkittävyyden arvioidaan olevan vähäinen ottaen huomioon, että onnettomuustilanteiden estäminen teknisesti on laitoksen toteutuksen ja toiminnan lähtökohta. Tehtaan prosesseista ja laitteistoista tullaan tekemään yksityiskohtaisia turvallisuus- ja ympäristöriskien analyysejä suunnittelun edetessä soveltaen mm. HAZOP-analyysiä (Hazardous Options).

Onnettomuuksien ympäristö- ja terveysvaikutuksia arvioitaessa laitoksen oletetaan olevan suunniteltu ja rakennettu kemikaaliturvallisuuslainsäädännön, teollisuuden standardien ja alan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Näin ollen suurin osa mahdollisista häiriö- ja vahinkotilanteen vaikutuksista rajautuu laitosalueelle, jolloin niillä ei ole vaikutusta ympäristön asukkaille, vesistölle tai luonnolle. Eri hankevaihtoehtojen onnettomuuksiin liittyvät vaikutukset ovat samankaltaiset.

Biojalostamo tulee olemaan TUKESin valvoma laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittava laitos ja se tarvitsee toiminnalleen TUKESin luvan. Kemikaalien käsittelyä ja prosessin turvallisuutta ympäristön kannalta arvioidaan myös ympäristöluvituksessa.