KaiCell Fibersin sivuilla käytetään evästeitä. Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. 

Lue lisää  Hyväksyn

Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin

Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin

Hankkeen rakentamisen aikaiset luontovaikutukset keskittyvät biojalostamon alueelle, ja liittyvät pääosin kasvillisuuden poistoon, maanmuokkaukseen, meluun ja pölyämiseen. Hankkeeseen liittyvä rakentaminen kohdistuu noin 2 km2:n alueelle. Pääosa hankealueesta on metsätalousmaata, eikä omaa merkittäviä luontoarvoja. Biojalostamoalueen länsiosaan sijoittuvan puron varsi kuuluu metsälain 10 § mukaisiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin, ja on liito-oravalle potentiaalinen elinympäristö sekä linnustolle arvokas alue. Puron kohdalle on suunniteltu selkeytysallas, jonka alueelta puron ympäristö tulee muuttumaan. Haitallisen vaikutuksen ei katsota olevan merkittävä, koska selkeytysallas muuttaa puron vartta vain pieneltä alalta.

Toiminnan aikaiset vaikutukset liittyvät lähinnä vesipäästöihin. Riippuen jätevesien purkupaikkavaihtoehdosta vaikutuksia voi kohdistua viitasammakolle. Kiehimänjokisuun purkupaikka P1 voi lisätä Mieslahden ravinteisuutta ja sitä kautta rantojen rehevöitymistä. Tehdasalueelta johdettavista hulevesistä voi aiheutua vaikutuksia Mieslahden ranta-alueelle. Ilmaan johdettavien päästöjen tai melun ei katsota aiheuttavan luontoarvoille vaikutuksia.

Sekä rakentamisvaiheen että toimintavaiheen luontoon kohdistuvat vaikutukset arvioidaan kokonaismerkittävyydeltään vähäisiksi. Hankevaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa vaikutuksissa.

Biojalostamosta ei aiheudu suoria vaikutuksia ympäristön Natura- tai luonnonsuojelualueille. Vesistövaikutusten osalta Laanniemen purkupaikkavaihtoehto P3 voi lisätä rehevöitymistä Natura-alueen Oulujärven lintusaaret (FI1200105, SPA) Tiirinkarin alueella. Vaikutukset tälle alueelle on arvioitu vähäisiksi. Ottaen huomioon Natura-alueen laajuuden, luonnonsuojelulain 65 § mukaisen Natura-arvioinnin laatimista ei nähdä tarpeelliseksi.