KaiCell Fibersin sivuilla käytetään evästeitä. Sivusto sisältää myös kolmansien osapuolten evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. 

Lue lisää  Hyväksyn

Yhteenveto hankkeen ympäristövaikutuksista

Yhteenveto hankkeen ympäristövaikutuksista

Arvioitavana olevan hankkeen ominaisuudet ja ympäristövaikutusten kannalta olennaiset tekijät on selvitetty alustavien suunnittelutietojen perusteella. Ympäristövaikutusten arviointia varten on tehty selvitys ympäristön nykytilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä olemassa olevan tiedon ja YVA-menettelyä varten tehtyjen selvitysten perusteella.

Hankkeen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu vertaamalla hankkeen toteutuksen aiheuttamia muutoksia nykytilanteeseen. Merkittävät ympäristövaikutukset pyrittiin tunnistamaan YVA-ohjelmaa laadittaessa. Huomiota kiinnitettiin YVA-menettelyn aikana eri sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella tärkeäksi koettujen vaikutusten selvittämiseen ja kuvaamiseen.

Hankkeen merkittävimmät negatiiviset vaikutukset liittyvät vesistö-, liikenne-, melu-, ilmanlaatu- ja maisemavaikutuksiin. Vaikutukset arvioidaan kuitenkin liikennettä lukuun ottamatta kohtalaisiksi. Liikenteen vaikutukset arvioidaan sekä rakentamis- että tuotantovaiheessa suuriksi. Hankkeen kokonaisvaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyisyyteen kaikki vaikutusalueet huomioiden on arvioitu kohtalaisiksi. Hankkeella arvioidaan olevan erittäin suuri positiivinen vaikutus alueen elinkeinoille ja taloudelle.

Hankevaihtojen (VE1, VE2 ja VE3) väliset erot ympäristövaikutuksissa jäävät pääosin vähäisiksi. Hankevaihtoehtojen tuotantoerot vaikuttavat jonkin verran mm. vesi- ja ilmapäästöihin, mutta vaikutusten suuruuteen ei muodostunut selviä eroja. Jätevesien purkupaikalla on merkitystä vaikutusalueen ja vaikutusten ilmenemisen osalta. Hankevaihtoehdot ovat tehtyjen arviointien perusteella toteuttamiskelpoisia, kun arviointiselostuksessa esitetyt haitallisten vaikutusten ehkäisemis- ja lieventämiskeinot huomioidaan hankkeen jatkosuunnitteluvaiheissa.

Arvioitujen hankevaihtoehtojen vaikutusten merkittävyys rakentamisen ja toiminnan aikana verrattuna nyky­tilan­tee­seen ja hankkeen toteuttamatta jättämiseen (nollavaihtoehto) on seuraava:

Arvioitujen hankevaihtoehtojen vaikutusten merkittävyys

Arvioitujen hankevaihtoehtojen vaikutusten merkittävyys rakentamisen ja toiminna