FAQ

Kysymys: Millainen tuotestrategia KaiCell Fibersilla on?

Vastaus: KaiCell Fibersin tuotestrategia perustuu kolmeen erilliseen kokonaisuuteen.

1) Kemiallinen sellu perustuen pääasiassa lähikuituun.

2) Arbron(™) biotuoteyksikkö, joka tuottaa merkittävän määrän uudenlaisia kuituja. Tämän avulla voidaan ratkaista merkittäviä ympäristöasioita maailmanlaajuisesti tekstiiliteollisuudessa.

3) Innovatiivinen bioekosysteemi ja kokonaisuus, missä usea toimija voi hyötyä kahden kokonaisuuden sivutuotteista.

Kysymys: Myykö KaiCell Fibers myös markkinasellua?

Vastaus: Tuotanto, jota ei ole jatkojalostettu partnereiden toimesta, myydään kansainvälisille sellumarkkinoille. Partnerit tekevät kuitenkin ensisijaisesti valinnan.

Kysymys: Mikä on Arbron™?

Vastaus: Arbronon menetelmä, materiaali ja tuote. Arbron Oy Ltd on rekisteröity tavaramerkki.

Kysymys: KaiCell Fibers on kertonut yhteystyöstä kiinalaisen CHTC Groupin kanssa. Mikä on CHTC Groupin rooli KaiCell Fibers Oy:ssä?

Vastaus: KaiCell Fibers Oy:llä ja CHTC Groupilla on aie- ja yhteistyösopimus liittyen ArbronTM –
tuotteen kehittämiseen. Molemmilla osa-puolilla on sama tavoite – ajaa Arbron kaupalliseen tuotantoon, jolloin viskoosinvalmistuksen haitalliset vaikutukset saadaan hallintaan.

Kysymys: Mikä on tehtaan kapasiteetti?

Vastaus: Tehtaan kapasiteettina on 450 000 tonnin sellutuotanto, jossa osa tuotannosta jalostetaan pidemmälle kuin markkinasellu.

Kysymys: Miten KaiCell varmistaa tarvittavan puun hankinnan?

Vastaus: KaiCellin puunhankinta rakentuu Lähikuitu-konseptiin, joka perustuu kestävään puunhankintaan paikallisista lähteistä. Lähikuitu vähentää logistiikasta, päästöistä ja liikenteestä
johtuvia kustannuksia ja riskejä. Tehdas käyttää pääasiassa kuitupuuta nuorista ja keski-ikäisistä talousmetsistä, erityisesti harvennusta vaativista metsistä varmistaakseen terveen kasvun. Tällä hetkellä vain noin 50 % alueen metsien vuosittaisesta kasvusta hakataan*, mikä vähentää kasvua ja heikentää aluetalousvaikutusta. Lähikuituprojekti tähtää myös optimoimaan lähikuidun arvoa kannolta tehtaalle, mikä on sekä metsän omistajien ja ostajan kannalta win-win –tilanne. (*Lähde: Luke)

Kysymys: Tukeeko KaiCell Fibers – hanke metsien kestävää käyttöä?

Vastaus: KaiCell Fibers –hanke perustuu lähikuituun, jossa raaka-aine kuljetetaan keskimäärin
100 km säteeltä. Tämä vähentää merkittävästi hiilijalanjälkeä verrattuna pitkiin kuljetusmatkoihin, sillä liikenne on tunnetusti yksi suurimmista hiilijalanjäljen aiheuttajista.

KaiCell Fibers käyttää kuitupuuta ja sahahaketta yhteensä 2,5 Mm3 vuodessa.
Vuosittainen metsien kasvu Kainuussa on 6,9 Mm3 vuodessa (sisältää ainespuu ja ainespuukokoinen energiapuu). Viime vuosina hakkuumäärä on ollut noin 3,2 Mm3 eli
käyttöaste on alle puolet vuotuisesta kasvusta.

Kainuun metsistä hakkuiden ulkopuolella on neljännes metsätalousmaasta. Kainuun
metsistä lähes 90 % on sertifioitu. KaiCell Fibers –hanke tukee kestävää
metsien käyttöä.

Kysymys: Mikä on KaiCell Fibersin aikataulu?

Vastaus: Tavoitteena on tehdä investointipäätös vuoden 2018 lopussa, jonka jälkeen on rakennusvaihe. Tuotanto alkaisi vuonna 2021.

Kysymys: Minkä vuoksi Paltamon tehdasalue on erikoisen muotoinen?

Vastaus: Tehdasalueen suunnittelussa otetaan huomioon tulevan tehdaskokonaisuuden eri tarpeet. Suunnittelussa yhdistyy niin perustuotteiden, jatkojalosteiden ja biotuotteiden tarpeet. Alueelle on muotoutumassa uuden ajan bioekosysteemi.

Kysymys: Millaisia ympäristövaikutuksia Paltamoon sijoittuvalla biotuotetehtaalla on?

Vastaus: Suunnitellun biotuotetehtaan ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-menettelyssä. Biojalostamo perustuu kemialliseen selluun ja osa sellusta jatkojalostetaan Arbron-tuotteeksi, osa biokomposiiteiksi ja mahdollisesti osa sellusta voidaan myydä markkinoille.

Kysymys: Mistä tehdas ottaa tuoreveden?

Vastaus: Raakavesi otetaan Oulujärvestä.

Kysymys: Minne puhdistetut poistevedet johdetaan?

Vastaus: Puhdistetut poistevedet johdetaan Oulujärveen. Teknologia valitaan BAT-periaattein (BAT = Best Available Technology, paras käytettävissä oleva teknologia).

Kysymys: Millaiset alueelliset vaikutukset KaiCell Fibers-projektilla on?

Vastaus: Projektin taloudellinen aluevaikutus on noin 200 M€/v ja biotuotetehdas työllistää suoraan noin 220 henkilöä ja välillisesti yli 1 000. Investoinnin suuruus on noin 900 M€ ja arvioitu liikevaihto yli 350 M€/v täytenä vuotena.

Kysymys: Osallistuuko KaiCell Fibers tehtaan rahoittamiseen?

Vastaus: Useat rahoitusmuodot ovat mahdollisia, mutta lähtökohtaisesti KaiCell Fibers hakee partnereita edistämään käyttöönottoa.

Kysymys: Onko partnereilla mahdollisuus hankkia KaiCell Fibersin osakkeita?

Vastaus: Erilaiset omistusmuodot ovat toivottuja. Jopa KaiCell Fibersin osalta yrityskauppa voisi olla mahdollinen hankkeen loppuun saattamiseksi.

Kysymys: Onko partnereita jo sitoutunut hankkeeseen?

Vastaus: Salassapitovelvollisuuden vuoksi emme voi vastata tähän julkisesti, mutta etsimme yhä aktiivisesti kumppaneita.